Om Fonden

Jørn Steen Nielsens Fond blev stiftet i 2018 af tidligere Adm. Direktør Jørn Steen Nielsen.

Fondens formål er almennyttige og uddeling skal ske til dygtiggørelse af unge forretningsfolk indenfor skibsfart, handel, transport og industri, herunder til uddannelse og studierejser og -ophold i ind- og udland.

Fondens bestyrelse består af:
- Tidligere Generalsekretær Jim Stjerne Hansen, Formand
- Tidligere Adm. Direktør Aage Faurholt
- Direktør Carsten Plougmann Andersen

Fonden administreres af:
Fondschef Anne Mette Bruun
Rovsing & Gammeljord
mbr@rglaw.dk

Jørn Steen Nielsen, tidligere administrerende direktør for Maersk Broker

Fondens baggrund

Jørn Steen Nielsen blev født i Århus i 1953. Han flyttede i 1971 til København for at påbegynde en uddannelse indenfor shipping i Rederiet A. P. Møller.

Der blev det til en meget flot karriere, hvor han arbejdede sig helt til tops i Rederiet – og han var gennem mange år én af Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers mest betroede medarbejdere.

Jørn Steen Nielsen endte som Adm. Direktør i Hr. Møllers familieejede selskab Maersk Broker. En ledende position som han bestred fra 1997 til sin fratræden i 2014. Under hans dygtige og engagerede ledelse voksede Maersk Broker til at være et af verdens førende mæglerhuse indenfor befragtning og køb og salg af skibe.

Jørn Steen Nielsen efterlod sig ikke nogen livsarvinger og efter de mange succesfulde år som Hr. Møllers mand i Maersk Broker, havde han ved sin alt for tidlige død i 2020 opsparet en betydelig personlig formue.

Det var Jørn Steen Nielsens ønske, at en del af hans formue ved hans død skulle arves af en fond, som i hans navn skal uddele legater til dygtiggørelse af unge forretningsfolk indenfor handel, transport og industri, herunder uddannelse og studierejser og -ophold i ind- og udland.

Uddelingspolitik

Ved uddeling af midler vægtes primært følgende kriterier:

 • Ansøger må højst være fyldt 35 år, og skal være tilknyttet eller ansat i en virksomhed indenfor skibsfart, international handel, transport eller industri eller have påbegyndt en uddannelse med henblik på beskæftigelse indenfor de nævnte brancher.
 • Ansøger er båret af et stærkt personligt engagement.
 • Ansøgninger vurderes ud fra indhold, hensigt, personlig målsætning, kompetencer og ansøgers samlede økonomi.
 • Kun ansøgninger om støtte til projekter - eller ophold - med påbegyndelse efter ansøgningsfristerne vil komme i betragtning.
 • Legatuddelinger finder sted to gange årligt umiddelbart efter ansøgningsfristerne.
 • Ved legattildelinger prioriteres skibsfart, international handel og transport.
 • Hvis ansøgeren ved modtagelsen af et legat fra Jørn Steen Nielsens fond sammen med modtagelse af legater fra andre fonde får overdækning af sine udgifter i forhold til budget, er ansøgeren forpligtet til at oplyse Jørn Steen Nielsens fond herom samtat tilbagebetale det udbetalte legat helt eller delvist, så overdækningen neutraliseres.

Retningslinjer

Følgende bilag skal medsendes ansøgningsskemaet:

 1. Motiveret ansøgning, der beskriver baggrund for og formål med ansøgningen – maximalt 2 sider.
 2. CV – maximalt 2 sider.
 3. Budget som skal indeholde oplysninger om eventuel støtte fra andre sider, ligesom det skal fremgå hvordan den samlede finansiering er sammensat.  
 4. Bekræftelse på tilknytning til / ansættelse i virksomhed indenfor handel, transport eller industri eller bekræftelse på optagelse på den/det relevante uddannelse/studieophold
 5. Ansøgning kan vedlægges anden dokumentation som skønnes af betydning for ansøgningen - som f. eks. oplysning om socialt/samfundsmæssigt engagement, frivilligt arbejde, fritidsjobs samt yderligere relevante referencer og/eller anbefalinger.
 6. Seneste årsopgørelse.
 7. Oversigt over formue, herunder art og størrelse. Opmærksomheden henledes på, at såfremt disse ikke er i overensstemmelse med tallene i årsopgørelsen skal baggrunden for forskellen oplyses.

Ansøgninger

Ansøgningsfrister

Forårsuddeling:
Ansøgningsfrist til forårsuddelingen er 1. maj. Der åbnes for modtagelse af ansøgninger den 1. marts

Efterårsuddeling:
Ansøgningsfrist til efterårsuddelingen er 1. november. Der åbnes for modtagelse af ansøgninger 1. september

KLIK HER